Apéro - Spycher

Apéro Spycher   Apéro - Spycher aus dem Jahre 1647.
   Bar